Privatumo politika

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS
Ši Privatumo politika nustato Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika Vartotojai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises Vartotojui suteikia. Ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS
Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:
„Duomenų valdytojas“ yra https://nelaimingasatsitikimasdarbe.lt/
„Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.
„Asmens duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).
„Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.
„Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.
„Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
„Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo interneto svetainė, kurios adresas yra https://nelaimingasatsitikimasdarbe.lt/
Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente.

RENKAMA INFORMACIJA

Kontaktų formos
Lankytojui užpildžius kontaktų formas tinklalapyje, mes renkame duomenis, kurias lankytojas užpildo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.
Interneto svetainėje taip pat yra naudojami slapukai, kurių pagalba Duomenų valdytojas renka Duomenis, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie taikomus slapukus galite sužinoti šios Privatumo politikos „Slapukų naudojimas” dalyje.
Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys
Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.
Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi tam, kad Vartotojas galėtų susisiekti su Duomenų valdytoju.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti Vartotojo Asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
– jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras Sutikimas;
– duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
– duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
– kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Svetainės duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra tipų pranešimai su unikaliu identifikavimo numeriu ir perduodami iš svetainės į vartotojo kietąjį diską, kad duomenų valdytojas galėtų atskirti naudotojo kompiuterį ir pamatyti jo veiklą svetainėje.

Šiuo metu Interneto svetainėje yra naudojamas:

Google Analytics slapukas – __ga, kuris padeda atskirti Interneto svetainės Vartotojus ir yra saugomas du metus. Per naršyklės nustatymus Vartotojas gali nesutikti su slapukų naudojimu visuose ar tam tikrose interneto svetainėse.

CatAccCookies – Šis slapukas išsaugo jūsų pasirinkimą dėl pritarimo slapukų naudojimui.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Vartotojo asmeninius duomenis tam tikram laikotarpiui, nurodytam taikomuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir (arba) šiose Privatumo politikose, bet ne ilgiau, nei reikalaujama pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Lietuva arba pagal šią privatumo politiką siekia duomenų apdorojimo tikslų.

VARTOTOJŲ TEISĖS
Duomenų valdytojo Interneto svetainėje Vartotojai turi šias toliau išvardintas teises:
– žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;
– reikalauti ištaisyti arba ištrinti Asmens duomenis;
– reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;
– nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu). Kartu su prašymu Vartotojas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba identifikuoti save leidžiamomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai, kai prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti Vartotoją.
Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
– Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
– Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;
– Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;
– Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
– Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.
Duomenų valdytojas gavęs prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, kai reikia užtikrinti:
– duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
– viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;
– vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis/ji turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
Duomenų valdytojas savo nuožiūra gali pakeisti šią Privatumo politiką.
Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:
– el. paštu:

– skambinti: +370 60 986 005

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugsėjo 16 d.